٢٨.٣.٠٥

سپاه وسایل جاسوسی جدید خریداری کرده است

بنابر اخبار موثق سپاه پاسداران وسایل جاسوسی جدیدی خریداری کرده است. این وسایل که کارکرد یک فرستنده کوچک جاسوسی را دارد به اندازه یک عدس می باشد و برای شنود و استراق سمع در داخل کشور بخصوص در مورد فعالین سیاسی منتقد ولی فقیه کارایی دارد. این وسایل از کشورهای اروپای شرقی به ویژه روسیه سفید خریداری شده است